תשלומים

בדף זה אפשר לשלם ולרשם לקורס/ים

נהלי רישום/ביטול קורסים באייננ דיגיטל

لا توجد اقساط   

נהלי רישום/ביטול קורסים באייננ דיגיטל

*שימו לב: נהלי הביטול עשויים להתעדכן מעת לעת, יש לצור קשר עם מרכזת הרישום מטעם מרכז אייננ דיגיטל, ראו פרטי התקשורת בהמשך.

נוהל הרשמה לקורס: 

יבוצע באחד משני אופנים אלו: אישור טלפוני – באמצעות שיחה מוקלטת עם מרכזת הרישום מטעם מרכז אייננ דיגיטל או חתימת הנרשם על טופס רישום. במקרה והמשלם הוא חברה/עוסק מורשה, יש להוסיף חותמת וח.פ הגוף המשלם.

דמי הרשמה: דמי ההרשמה לכל קורס הנו 300 ש”ח. דמי ההרשמה לא מוחזרים בשום מקרה.

במקרה של אי הסדרת תשלום איננ דיגיטל תשתמש בכרטיס האשראי של הנרשם כפיקדון בגין דמי ההרשמה והקורס/ים.

 

פתיחת קורס :  פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. איננ דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את הקורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת, תוך מתן הודעה לתלמידים על כך לא יאוחר מ-48 שעות קודם לפתיחת הקורס. במקרים כאלה יוחזרו מלוא הכספים ששולמו בגין עלות הקורס.

הפסקת לימודים : ידוע לי כי איננ דיגיטל זכאית להפסיק מיידית את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום עלות הקורס, כולו או חלקו במועד או בגין התנהגות לא נאותה.

התחייבות התלמיד – התלמיד מתחייב לשלם את עלות הקורס במלואו בעת ההרשמה. תלמיד שלא יסדיר את התשלום עד יום פתיחת הקורס הראשון אליו נרשם יחויב בכרטיס אשראי שהושאר כפיקדון. במידה והתשלום לא הוסדר עד לפתיחת הקורס התלמיד לא יהא רשאי להשתתף בקורס. ניתן לשלם בשיטות הבאות:  במזומן, בכרטיס אשראי, העברה בנקאית.

כיתה/מרצים/ מועד –  מיקום הכיתה /זהות המדריכים\ המרצים או מועד/י הקורס/ים עשויים להשתנות. במקרים אלו תדאג איננ דיגיטל לכיתה/מרצה ומועד/ים חלופי/ים. שינויים אלו לא יהוו עילה לביטול ההרשמה לקורס,.

ביטול הרשמה – יבוצע באמצעות הודעת ביטול דואר אלקטרוני. החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול ההרשמה הגיעה למשרדי איננ דיגיטל בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימים מיום הרישום בצורה טלפונית או במילוי טופס רישום, הביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס. למעט דמי רישום בסך 300 ₪ שלא יוחזרו. בקשה לביטול לאחר 14 ימים מיום הרישום ועד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס כמפורט בטופס ההרשמה יזכה בשיעור של 25% מגובה עלות הקורס בניכוי דמי הרשמה ודמי ביטול, כל בקשת ביטול אחרת מצד התלמיד לא תקנה לתלמיד זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף בקורס ובין אם לאו.

 

.מובהר בזה כי בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שיתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצועה, או מיום קבלת

הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה,

קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור

הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטל הלקוח את החוזה עקב פגם או

אי התאמה כמשמעה בסעיף 14ה)א( לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

 

.לעניין ביטול עסקה פרונטלית, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי איננ דיגיטל

הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול תישלח

בדואר אלקטרוני. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה

בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר

מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

במקרה והנרשם יהיה זכאי להחזר כספי רישום, ההחזר יבוצע אך ורק באחת מהשיטות הבאות: לאותו כרטיס אשראי בו בוצע התשלום, או חשבון בנק של הנרשם.

העברה בנקאית תתבצע לחשבון הבנק הבא:

עבור – אייננ דיגיטל

בנק הפועלים, 12

סניף באקה אלגרבייה מס’ 666

מספר חשבון 456534